Mikalicay I `Iso a Fa`inayan
index


Itiyahi ira ci Salafang hananay a Fa`inayan, aro`sa I `oncoy a mipatiked to Futing.Malahokawto sa romrom sato to Namal.
"ca `engeenget!" sa koya Pala a dadmak.
"Wa? no dadmak kona Pala?"
Hina:m han cayay ko Pala o `Iso a Futingan. Ya Kamaro `ni Salafang pakali:c hanto noya `Iso patayra I roma a pala.